راه عیسی مسیح


صفحه اضافی:

اطلاعات: دین زرتشت (مذهب پارسی)

صفحات اطلاعاتی مذاهب دیگر جهت ارائه درکی بهتر و تسهیل گفتگوی بین ادیان است. در مسیحیت، اصل بر تحقیق مستقل بوده، که شامل نگاهی عمیق بر مسیر معنوی و روحانی است. دین قدیمی فارسی زرتشت بطور کامل شرح داده نشده، ولی برخی از نظرات آن ارائه شده، که بدین منظر حائز اهمیت است.

زرتشت.
امروزه پارسی‌ها با پیروی از کتاب مقدس خود، کتاب فلسفه اوستا، تعلیمات اصیل زرتشتی را دنبال می‌کنند. محققین این مذهب در هند کشف کردند که زرتشت (اول) هزاران سال قبل از تولد مسیح زندگی می‌کرد – بنابراین هردوت، تاریخ‌شناس قدیمی یونانی درست می‌گفت. (...)
زرتشت تخلیص معنوی و برخوردی مثبت در رابطه با زندگی فیزیکی را ترکیب کرده (..). ضمناً مشخص شد که این دین فقط با تضاد نور و تاریکی سر و کار نداشته (...). ولی پروردگار واحد شخص، که در این مورد اهورا مزدا نام دارد، فرای نیروهای دنیوی قرار داشت. زرتشتیان از اهورا مزدا از طریق فرشتگان کمک می‌طلبند، بنابر این وجود این موجودات به معنای عدم اعتقاد به خدای واحد نیست. (...)
آدرسی جهت کاوش معنوی در ارتباط با این دین: Mazdayasnie Monasterie، http://www.indiayellowpages.com/zoroastrian ؛ mazocol@hotmail.com . (...) البته اکثر پیروان این مذهب نیز بخش عمده «عمق» معنوی خود را از دست داده، که باید امروزه دوباره کشف شود – همانند سایر ادیان. (...)

بسیاری از خداشناسان ایران، پارسی‌ها را همچون یهودیان و مسیحیان بعنوان «پیروان کتاب» می‌شناسند؛ یعنی آنها را «بی‌دین» نمی‌دانند، بلکه آنها را مردمی معتقد به همان پروردگار دانسته، که اغلب توسط پیامبران خود در مورد خدا یادآوری می‌شوند. (...)

به نظر ما اینطور می‌رسد که این مذهب باستانی زرتشت حداقل در برخی از موارد با اعتقادات اولیه به خدای واحد، یعنی اعتقاد نوح در آن فرهنگ منحط که طوفان را پشت سر گذاشت، مشترک‌النظر است. (...)
کتاب اصل زرتشت، فلسفه اوستا، عمدتاً مفقود به شمار می‌آید. در قرن سوم و چهارم میلاد مسیح، بخش‌های شناسایی شده از این کتاب تحت 21 جلد جمع‌آوری شد. برخی از قسمتهای آن دوباره مفقود شده است. برخی از مهمترین بخش‌های آن برای پارسی‌ها شامل "5 gathas" است (T. R. Sethna، هند، «خرده اوستا» با ترجمه انگلیسی) است، که به زبان ایرانی قدیم بازگو شد. (...)

اخلاق در راه معنوی.
ارزشهای اخلاقی این مذهب شبیه سایر مذاهب جهانی است: افکار نیک، گفتار نیک و کردار نیک. (...).

از دید مسیحیان، عیسی مسیح مومنین و دعاگویان را در ارتباط با خدا یاری می‌دهد.
مسلمانان نیز به خدای واحد دعا می‌گویند.
زرتشتیان معمولاً سعی به جلب افراد از ادیان دیگر نمی‌کنند.

به صفحه اصلی 

http://www.ways-of-christ.com/fa

متن اصلی انگلیسی

راه عیسی مسیح، ایفای نقش وی جهت هوشیاری انسان و تغییرات بشر و زمین: یک صفحه اطلاعاتی مستقل با دیدگاه‌های جدیدی از جوانب تحقیقاتی و تجربی متعدد؛ به همراه پندهای مفیدی جهت رشد فردی